Savjeti mladih

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te Savjet mladih Republike Hrvatske kao koordinativno tijelo savjeta mladih.

Savjeti mladih osnivaju se na tri razine:
  • općinski i gradski savjeti mladih
  • županijski savjeti mladih i savjet mladih Grada Zagreba
  • Savjet mladih Republike Hrvatske

Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potrebe i interesa mladih na njihovoj lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini.

Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.
 
Zakonom o savjetima mladih i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih uređuje se osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život, informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te praćenje i promicanje interesa mladih iz svih krajeva Hrvatske na nacionalnoj razini.

Provedba Zakona o savjetima mladih obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok tijelo državne uprave nadležno za mlade prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradom stručnih analiza i elaborata te na druge prikladne načine.

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

Zakon o savjetima mladih: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_724.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_83_1302.html