Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za demografiju i mlade nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).   

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koje se nalazi na adresi https://mdu.gov.hr/.  

Stupanj usklađenosti    
Mrežno sjedište https://mdu.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom iz razloga neusklađenosti koje su prethodile zakonskoj odredbi, a isti su navedeni u nastavku.

Nepristupačan sadržaj  
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:               
- slike na naslovnoj stranici ne sadrže kratak tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
- pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana
- pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati
- poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
- pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta
- pojedini audio i video zapisi nemaju prikladan tekstualni naziv na hrvatskom jeziku i tekstualni opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što audio ili video zapis prikazuje
- gumbi na audio i video zapisima nemaju kratak tekstualni naziv na hrvatskom jeziku i ne označavaju danu funkcionalnost gumba
- slike i složene slike (npr. grafovi i dijagrami) nemaju opise koje bi slijepa osoba mogla pročitati pomoću softvera za čitanje
- naslovi imaju serif font

Središnji državni ured za demografiju i mlade radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:
Promjena veličine fonta na stranici
Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)

Priprema ove izjave o pristupačnosti     
Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.     
 
Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2021. godine, a Središnji državni ured za demografiju i mlade nastavno će redovito ažurirati ovu Izjavu, temeljem rezultata usklađivanja sadržaja sa zakonski propisanim parametrima, uz obrazloženje razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt             
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za demografiju i mlade. 

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@demografijaimladi.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa    
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnih sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti i ove mrežne stranice korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.