Aktivnosti poticanja osnivanja i rada savjeta mladihObavijest o produženju roka za prijavu na

Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih produžuje se do 30. rujna 2023. godine.

Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene.

Poveznica na Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih 

Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih

24.03.2023.  

Središnji državni ured za demografiju i mlade započeo je sa provedbom aktivnosti u svrhu poticanja osnivanja i rada savjeta mladih.

Pozivaju se općine, gradovi i županije i općinski, gradski i županijski savjeti mladih da sudjeluju u izboru primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih prijavom na ovaj Poziv.

Cilj Poziva je prepoznavanje i promoviranje rada postojećih savjeta mladih, osiguravanje vidljivosti dobre prakse u radu savjeta mladih te poticanje interesa mladih za veće uključivanje u rad savjeta mladih.

Priznanje primjera dobre prakse savjeta mladih dodijelit će se kako bi se javno istaknula postignuća i rezultati u radu savjeta mladih, usmjereni unapređenju kvalitete života mladih u zajednici.


 


                                              


Objava: 06. veljače 2023. godine

Izradi logo i osvoji nagradu!


Što su savjeti mladih?

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela općina, gradova i županija. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih koji žive na području njihove jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.
Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive.
Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.
Osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih uređuje Zakon o savjetima mladih. Cilj Zakona je omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Provedba Zakona o savjetima mladih obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi nadzor nad provedbom Zakona i daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za njegovu efikasniju provedbu.
Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

Postoji li u mojoj općini/gradu/županiji savjet mladih?

Zakonom o savjetima mladih, od 2007. godine, propisano je da sve jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) osnivaju savjete mladih. Razlozi zašto u svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu osnovani savjeti mladih su različiti, a često se ističe kako nema dovoljno mladih osoba ili kako mladi nisu zainteresirani za sudjelovanje u radu savjeta mladih.
Općine/gradovi i županije koje imaju osnovan savjet mladih najčešće na svojim službenim stranicama pružaju informacije o radu svog savjeta mladih i sadrže kontakt podatke. Središnji državni ured za demografiju i mlade prikuplja od svih općina/gradova i županija podatke o osnovanim i aktivnim savjetima mladih, a objedinjena izvješća se izrađuju za prethodnu godinu. Tako je na web stranici Središnjeg ureda trenutno dostupno izvješće za 2021. godinu, dok će za 2022. godinu izvješće biti dostupno u 2. polovici 2023. godine.
Ako u tvome gradu/općini/županiji nije osnovan savjet mladih ili ne možeš pronaći informacije, postavi upit svojoj općini/gradu/županiji. Ako smatraš da konstatacija o nepostojanju dovoljnog interesa mladih nije točna, informiraj se o mogućnostima građanskog djelovanja i zagovaranja i pokreni zagovaračku akciju, u skladu s demokratskim načelima.

Mogu li se i ja uključiti?

Svaka mlada osoba može se kandidirati za člana savjeta mladih, pod uvjetima propisanim Zakonom. Pozivamo te da se informiraš o postojanju savjeta mladih u svojoj općini/gradu/županiji te da se, kada tvoja općina/grad/županija objavi Poziv za kandidiranje članova, prijaviš i aktivno sudjeluješ u oblikovanju politike svoje općine/grada/županije usmjerene mladima.
Ono što sada možeš učiniti jest da se obratiš savjetu mladih svoje općine/grada/županije svojim prijedlogom za poboljšanje kvalitete života mladih u svojoj sredini.

Što time dobivam? A moja općina/grad/županija?

Mogućnost sudjelovanja u kreiranju politika koje utječu na različite aspekte tvog života i života mladih u tvojoj zajednici.
Kroz članstvo i rad u savjetu mladih jačaju se vještine donošenja odluka i vještine osmišljavanja rješenja za probleme s kojima se zajednica susreće. Možda ćeš sudjelovati u raspodjeli proračunskih sredstava, inicirati ili podržati projekte za mlade, umrežiti se s različitim organizacijama, sudjelovati na događanjima i konferencijama…ili iste organizirati. Mijenjati stvari i govoriti u ime mladih iz svoje općine/grada/županije.
Navedeno predstavlja samo dio mogućnosti, a svaki savjet mladih može, ovisno o vlastitim željama i potrebama te u suradnji s predstavničkim tijelom općine/grada/županije, navedeno i ostvariti.
Savjeti mladih povezuju mlade i donositelje odluka i time doprinose kvaliteti života mladih jer upravo mladi imaju najbolji uvid u specifične potrebe svoje dobne skupine.
Omogućavanje prava na participaciju u donošenju odluka donositeljima odluka osigurava potpunije informacije (činjenice, podatke, perspektive), koje, ako su u proces uključene raznolike skupine dionika, odražavaju i njihove potrebe. To pak može rezultirati kvalitetnijim odlukama nad kojima mladi osjećaju i veći stupanj „vlasništva“.

Zaključno, dobra suradnja sa savjetima mladih je prilika da na lokalnoj i regionalnoj razini donositelji odluka imaju jasnije i potpunije uvide u potrebe mladih te da te potrebe onda budu i kvalitetnije adresirane.