Savjet za mlade VRH

Savjet za mlade je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za mlade od 11. ožujka 2021. godine ( NN 26/2021) povećan je broj predstavnika udruga i organizacija mladih i za mlade u tom savjetodavnom tijelu Vlade kao i broj članova Savjeta.

U ostvarivanju svoje zadaće Savjet osobito:
  • 1. sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na mlade u Republici Hrvatskoj
  • 2. sudjeluje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
  • 3. prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti, te s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke
  • 4. prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihovog rada i sustava potpore
  • 5. daje preporuke za razvoj politika za mlade i uključivanje mladih na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i međunarodnoj razini u ostvarivanju tih politika
  • 6. prati pojavnosti u društvu od značaja za mlade i predlaže mjere u vezi s njima
  • 7. osigurava kontinuirani dijalog državnih tijela, tijela državne uprave, organizacija civilnoga društva, savjeta mladih i akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Republici Hrvatskoj
  • 8. izvršava zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, radi stvaranja poticajnog okruženja za unaprjeđenje položaja mladih.

Savjet ima 33 člana i to predstavnike tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina i Hrvatske zajednice županija, predstavnike znanstvenih i obrazovnih ustanova te predstavnika Hrvatskog studentskog zbora i predstavnika Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske. 8 predstavnika udruga mladih i za mlade imenuju se na prijedlog Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, temeljem provedenog postupka odabira, sukladno Kriterijima za članstvo u Savjetu za mlade.
 
Predsjednika Savjeta bira se iz redova predstavnika udruga mladih i za mlade, na njihov prijedlog. Mora biti osoba ispod navršenih 30 godina života. Predsjednik, članovi Savjeta i njihovi zamjenici imenuju se na dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.
 
Savjet se osnovao temeljem Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2012. godine, Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2015. godine i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade donesene 2017. godine.
Rad Savjeta uređuje se Poslovnikom. Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Središnji državni ured za demografiju i mlade.
 

Novom Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za mlade od 11. ožujka 2021. godine povećan je broj predstavnika udruga i organizacija mladih i za mlade u tom savjetodavnom tijelu Vlade.

U rad Savjeta uključen je i mladi hrvatski delegat pri Ujedinjenim narodima čime se potiče komplementarnost djelovanja svih predstavnika mladih.  

U ostvarivanju svoje zadaće Savjet, između ostalog, sudjeluje u davanju mišljenja Vladi o nacrtima propisa od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih.
Spomenutom Odlukom donijete su i promjene u smislu djelokruga i zadataka Savjeta za mlade, tako što su dodane nove aktivnosti kao što je: sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na mlade te osiguravanje kontinuiranog dijaloga državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Hrvatskoj.

Članovi Savjeta za mlade, čiji je broj povećan s 30 na 33, su, osim predstavnika udruga i organizacija mladih, i predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade, Udruge gradova, Hrvatske zajednice općina i Hrvatske zajednice županija, predstavnici znanstvenih i obrazovnih ustanova te predstavnik Hrvatskog studentskog zbora i predstavnik Nacionalnog vijeća učenika. Po prvi puta član Savjeta je i predstavnik Ureda predsjednika Vlade.

Kriteriji za članstvo u Savjetu za mlade su u završnoj fazi izrade. Nadležna tijela pozvana su predložiti svoje predstavnike kao članove u to savjetodavno tijelo Vlade RH.   


Odluka o osnivanju Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Kriteriji za članstvo u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Svjeta za mlade


Adresa elektroničke pošte Savjeta za mlade je savjetzamladeVRH@demografijaimladi.hr