Dječji proračun

Slika /Direktorij 1/shutterstock_165696095.jpg
Dječji proračun podrazumijeva pregled raščlanjenih podataka o financijskim sredstvima koja se izdvajaju za djecu.

Odbor za prava djeteta UN-a je 20. srpnja 2016. donio „Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava“ (dalje u tekstu: Opći komentar) kako bi pomogao državama u provedbi članka 4. Konvencije o pravima djeteta u vezi s javnim proračunima. Opći komentar ima za cilj, uz poboljšanje razumijevanja obveza iz Konvencije, potaknuti stvarnu promjenu u načinu planiranja, donošenja, izvršenja te praćenja proračuna kako bi se unaprijedila provedba Konvencije i njezinih fakultativnih protokola. Navedeni cilj ima implikacije na mjere koje u cijelom proračunskom procesu poduzimaju sve razine odlučivanja.

Dječji proračun Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje prikazuje ukupno planirane rashode i izdatke u Državnom proračunu namijenjene za ostvarivanje dječjih prava za proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine, dok godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna Republike Hrvatske prikazuje ukupno izvršene rashode i izdatke u državnom proračunu namijenjene ostvarivanju dječjih prava.

Dječji proračun sadrži naziv aktivnosti/projekta iz državnog proračuna koje se odnose na ostvarivanje dječjih prava, financijska sredstava planirana za njihovu provedbu, te zakonske i druge pravne osnove navedene aktivnosti.

Ministarstvo financija izradilo je metodološki priručnik kako bi se korisnicima državnog proračuna pojednostavila izrada dječjeg proračuna odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna uzimajući u obzir Opći komentar.
Središnji državni ured za demografiju i mlade ima konsolidacijsku ulogu izrade dječjeg proračuna i godišnjih izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna izrađenih na temelju prikupljenih podataka svih nadležnih tijela, a sukladno uputi iz Metodološkog priručnika.

Dječji proračun i godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna obveznici objavljuju na svojim internetskim stranicama, dok se dječji proračun Republike Hrvatske te godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna Republike Hrvatske objavljuje na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Pravobraniteljice za djecu.