Ustrojstvo

organigram_2023

Ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade uređuje se Uredbom o ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 
Ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Kabinet državnog tajnika

Kabinet državnog tajnika obavlja i koordinira stručne, organizacijske, protokolarne i administrativne poslove za državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika s ciljem omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka, protokolarnih poslova i medijskih aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za njihove službene posjete i putovanja; prikuplja podatke i priprema kalendar tih posjeta i putovanja; koordinira i objedinjuje odgovore na novinarske i druge upite te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba; prikuplja i priprema materijale za sjednice kolegija državnog tajnika i druge sastanke koje saziva i na kojima sudjeluje državni tajnik i zamjenik državnog tajnika; obavlja poslove praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima i drugim državnim tijelima; obavlja poslove koordinacije i pripreme mišljenja i očitovanja na zahtjev Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela; sudjeluje u izradi mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata iz nadležnosti drugih tijela državne uprave; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Središnjeg državnog ureda; koordinira poslove međunarodne suradnje; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Državna tajnica Željka Josić, dr. med.
Tel: 01/555-7001

Zamjenik državne tajnice, Ante Babić
Tel: 01/555-7324

Tajnica kabineta državne tajnice Emina Kovačević
Tel: 01/555-7001

Administrativna tajnica državne tajnice, Valentina Kolundžić
Tel: 01/555-7001

Glavno tajništvo

Glavno tajništvo obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za osiguranje učinkovitosti u radu i tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Središnjeg državnog ureda, koordinira izradu strateškog plana Središnjeg državnog ureda i izradu izvješća o njegovom ostvarivanju, priprema i izrađuje prijedlog plana rada Središnjeg državnog ureda na temelju nacrta planova rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, koordinira i usklađuje poslove praćenja i ostvarivanja plana rada Središnjeg državnog ureda, priprema prijedloge propisa o unutarnjem ustrojstvu i akata o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda na prijedlog drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavlja strateške i stručne poslove vezane uz sve segmente upravljanja ljudskim potencijalima Središnjeg državnog ureda, provodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz područja službeničkih odnosa, prati izvršenje zadanih mjera za sve unutarnje ustrojstvene jedinice Središnjeg državnog ureda, obavlja poslove u vezi s izradom prijedloga financijskog plana te njegovog ostvarivanja, obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku, priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice, obavlja računovodstvene i druge srodne poslove, obavlja poslove uspostave, koordinacije i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, poslove javne i jednostavne nabave, vodi brigu o praćenju ugovornih obveza, brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, vodi registar ugovora koje Središnji državni ured sklapa s fizičkim i pravnim osobama; uređuje i održava mrežne stranice Središnjeg državnog ureda; priprema i objavljuje informacije za objavu na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda, obavlja poslove uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava, obavlja poslove informacijske sigurnosti, poslove nadzora i usklađivanja provođenja mjera zaštite osoba i imovine Središnjeg državnog ureda, obavlja poslove vezane uz brigu o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja stručne poslove vezane za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu, nadzire obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, nadzire i usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na prijam i otpremu pošte te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Glavna tajnica - Marija Knežević Kajari
Tel: 01/555 – 7079

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

Služba za pravne i opće poslove
Voditeljica službe – Ivana Ištuk
Tel: 01/555 – 7311

Služba za ljudske potencijale i strateško planiranje
Voditelj službe – Zvonimir Matković
Tel: 01/555 – 7392

Služba za informatiku i internetsko informiranje

Služba za financije i računovodstvo

Služba za međunarodnu suradnju

Voditeljica službe – Marina Smernić
Tel: 01/555 – 7044

 

Sektor za demografiju i migracije

Sektor za demografiju i migracije obavlja poslove vezane uz ciljana demografska istraživanja, prati, provodi i koordinira provedbu mjera populacijske i pronatalitetne politike; prati demografska kretanja na državnoj razini te razini županija, gradova i općina; koordinira izradu i provedbu programa poticajnih mjera za suradnju s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju poslove demografskih istraživanja; izrađuje stručne i analitičke podloge iz djelokruga Sektora; organizira i priprema stručne skupove i tematske konferencije s ciljem osvješćivanja javnosti o demografskoj problematici; obavlja poslove koordinacije izrade i provedbe javnih politika demografskog razvoja; izrađuje planove i programe iz svoga djelokruga; organizira i sudjeluje u radu stručnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini; poduzima aktivnosti vezane uz promidžbu javnih politika; priprema podatke iz svoga djelokruga u svrhu informiranja javnosti; predlaže mjere za usklađivanje rada državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti demografskog razvitaka i populacijske politike; predlaže promjene zakona i drugih propisa iz područja demografske politike, koordinira radom Vijeća za demografsku revitalizaciju; obavlja poslove usmjerene na podizanje svijesti i edukaciju građana o važnosti demografskih pitanja i revitalizacije stanovništva; sudjeluje u izradi mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata iz nadležnosti drugih tijela državne uprave; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Načelnica Sektora Ratimira Ajduk
Tel: 01/555-7179

U Sektoru za demografiju i migracije ustrojavaju se:

Služba za pronatalitetnu i demografsku politiku
Voditeljica službe – Ena Kraljic
Tel: 01/555 – 7356

Služba za istraživanje, praćenje i analizu demografskih kretanja i migracija
Voditeljica službe – Ljiljana Ratković
Tel: 01/555 – 7105
 
Sektor podršku mladima i roditeljstvu

Sektor za podršku mladima i roditeljstvu poduzima mjere usmjerene na podizanje kvalitete života obitelji, djece i mladih; predlaže mjere za poboljšanje učinka rodiljnih i roditeljskih potpora, doplatka za djecu kao i pronatalitetnog dodatka te prati provedbu propisa u području obiteljskih naknada i potpora; potiče razvoj usluga namijenjenih dobrobiti obitelji, djece i mladih; potiče i provodi znanstvena istraživanja iz svoga djelokruga; sudjeluje u organizaciji stručnih skupova na nacionalnoj i međunarodnoj razini vezano uz djelokrug Sektora; predlaže prioritetna područja za financiranje programa i projekata udruga koje djeluju u području mladih i podrške roditeljstvu; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te poduzima aktivnosti vezane za usklađivanje postupanja po propisima i drugim aktima iz djelokruga Sektora; sudjeluje u radu međuresornih tijela te organiziranju i provođenju edukacija iz svoga djelokruga; organizira i provodi programe, akcije i kampanje u okviru svoje nadležnosti; prikuplja podatke te sudjeluje u provedbi mjera obiteljske i populacijske politike te drugih nacionalnih strategija, dokumenata i programa iz svoga djelokruga; izrađuje izvješća iz područja rada, sudjeluje u planiranju državnog proračuna, surađuje s određenim institucijama Europske unije i drugim međunarodnim institucijama u čijem djelokrugu je područje mladih; sudjeluje u radu stalnih tijela Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata iz nadležnosti drugih tijela državne uprave; te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Načelnica sektora Duška Bogdanović
Tel: 01/555-7024

U Sektoru za podršku mladima i roditeljstvu ustrojavaju se:

Služba za podršku mladima
Voditeljica službe – Valentina Cesar
Tel: 01/555 – 7104

Služba za podršku roditeljstvu
Voditeljica službe – Jasminka Brstilo
Tel: 01/555 – 7367

 
Sektor za programe i projekte u području demografije i mladih

Sektor za programe i projekte u području demografije i mladih sudjeluje u utvrđivanju prioritetnih područja za financiranje programa i projekata iz nadležnosti Središnjeg državnog ureda; obavlja poslove koji se odnose na pripremu poziva, ugovaranje, provedbu i praćenje programa i projekata financiranih/sufinanciranih sredstvima državnog proračuna; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama pri izradi natječajne dokumentacije priprema i provodi pozive za dostavu projektnih prijedloga; obavlja poslove ugovaranja projektnih prijedloga; organizira rad odbora za vrednovanje projektnih prijedloga; priprema zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima; provjerava i odobrava korisničke zahtjeve za izmjenama ugovora; prati provedbu programa i projekata u skladu s ugovorom putem administrativnih provjera provedbe projekata i provjera na licu mjesta; osigurava povrat neutrošenih i nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika te vodi evidenciju ugovorenih, isplaćenih sredstava te utvrđenih i izvršenih povrata; sudjeluje u radu Savjeta za razvoj civilnoga društva, sudjeluje u izradi mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata iz nadležnosti drugih tijela državne uprave; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i drugih akata iz djelokruga Središnjeg državnog ureda te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Načelnica sektora Kornelija Bojanić
Tel: 01/555-7331

U Sektoru za programe i projekte u području demografije i mladih ustrojavaju se:

Služba za pripremu i provedbu programa i projekata
Voditeljica službe – Ivana Juričić
Tel: 01/555 – 7191

Služba za praćenje, nadzor i evaluaciju programa i projekata
Voditeljica službe – Jelena Jureta Pokrovac
Tel: 01/555 – 7369