Doplatak za djecuDoplatak za djecu
 je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na doplatak
 • Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 140% proračunske osnovice. Proračunska osnovica iznosi 441,44 eura.
 • Može se ostvariti ako prosječni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 618,02 eura mjesečno.
 • Ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu  

U Zakonu o doplatku za djecu određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu: 
 • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje  tri (3) godine prije podnošenja zahtjeva
 • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
 • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva  mjesečno ne prelazi 140%  proračunske osnovice
 • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom
 • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.

Korisnici doplatka za djecu i djeca za koju pripada doplatak

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, druga osoba koja na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruje roditeljsku skrb, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na svakodnevnu skrb i odgoj za svu djecu koju uzdržava odnosno i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.
Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak za djecu pripada za dijete na školovanju u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Iznimka je određena za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, pri čemu doplatak za djecu pripada djetetu do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života.
Doplatak za djecu pripada do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života, a nakon toga ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Doplatak za djecu pripada za dijete na školovanju u srednjoj školi do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Iznimka je određena za dijete koje pohađa srednju školu u kojoj srednjoškolsko obrazovanje traje pet godina, pri čemu doplatak za djecu pripada djetetu do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 20 godina života.

Visina doplatka za djecu:
Na temelju prosječnog dohotka po članu kućanstva, razlikujemo pet cenzusnih grupa o kojima ovisi svota doplatka za djecu.
 1. grupa - u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 20 % proračunske osnovice (0 do 88,29 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 14 % proračunske osnovice, odnosno 61,80 eura po djetetu
 2. grupa - u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 40 % proračunske osnovice (88,30 do 176,58 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 12,5 % proračunske osnovice odnosno 55,18 eura po djetetu
 3. grupa - u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 60 % proračunske osnovice (176,59 do 264,86 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 11 % proračunske osnovice odnosno 48,56 eura po djetetu
 4. grupa - u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 100 % proračunske osnovice (264,87 do 441,44 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 9 % proračunske osnovice odnosno 39,73 eura po djetetu
 5. grupa - u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 140 % proračunske osnovice (441,45 do 618,02 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 7 % proračunske osnovice odnosno 30,90 eura po djetetu.

Doplatak za djecu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23 ), djeci smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja pripada doplatak za djecu u najvišoj predviđenoj svoti.
  
Dodatak za treće i četvrto dijete
Korisniku uz utvrđenu svotu doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 66,36 eura za treće i četvrto dijete. To znači da se uz određenu ukupnu svotu doplatka utvrđenu rješenjem korisniku dodaje 66,36 eura ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 132,72 eura mjesečno ako koristi doplatak za četvero i više djece.

Cenzusi i svote doplatka
Uvjete dohodovnog cenzusa, pripadajuće svote doplatka za djecu ovisno o utvrđenom cenzusu i dodatak za treće i četvrto dijete možete provjeriti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Podnošenje zahtjeva
Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. 
Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.
 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
Detaljne informacije vezano uz postupak podnošenja zahtjeva kao i podatcima i dokumentaciji koju trebate priložiti nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


 
Podnošenje zahtjeva
Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. 
Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.
 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
Detaljne informacije vezano uz postupak podnošenja zahtjeva kao i podatcima i dokumentaciji koju trebate priložiti nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Doplatak za djecu ne pripada korisniku
 • za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno
 • za vrijeme dok je djetetu na teret sredstava iz državnog, lokalnog ili područnog proračuna  osiguran stalni smještaj u ustanovi prema posebnom propisu
 • za djecu s prebivalištem u inozemstvu i za djecu s boravkom u inozemstvu dužim od tri (3) mjeseca, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drukčije određeno.
 Pravo na doplatak za djecu prestaje stupanjem djeteta u brak.