Dijalog EU-a s mladima

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/EU pita_logo-color-01.jpg
Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, dostupna na poveznici
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf. Sukladno novoj Strategiji uspostavljen je Dijalog EU-a s mladima, koji se nastavlja na proces Strukturiranog dijaloga, a uključuje i Europske ciljeve za mlade kao rezultat VI. ciklusa Strukturiranog dijaloga. Tih 11 ciljeva, koji se temelje na stavovima i mišljenjima više od 50 tisuća mladih iz zemalja Europske unije predstavljaju viziju Europe onakvu kakvu žele mladi, a prevedene na hrvatski jezik možete pronaći na sljedećoj poveznici: 

Dijalog Europske unije s mladima (nekadašnji Strukturirani dijalog) uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog Europske unije s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Dijalog Europske unije s mladima organiziran je u 18-mjesečnim ciklusima podijeljenima u 3 šestomjesečne faze koje se podudaraju s 3 šestomjesečna rotirajuća predsjedavanja Vijećem Europske unije. Do sada je provedeno šest punih ciklusa.
Zajednička tema tekućeg VII. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima je Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth) a provodi se od siječnja 2019. do sredine 2020. godine tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije. U okviru zajedničke teme svaka od članica trija Rumunjska-Finska-Hrvatska definirala je svoju specifičnu temu koja odgovara nacionalnim prioritetima. Tako je tema rumunjskoga Predsjedništva Kvalitetni poslovi za sve, finskoga Predsjedništva Kvalitetan rad s mladima za sve, a hrvatska tema je Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku još je tijekom 2013. godine započelo provedbu procesa Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj te u tu svrhu osnovalo Nacionalnu radnu skupinu za Strukturirani dijalog s mladima koja koordinira i prati provedbu cjelokupnog procesa. U VI. ciklusu Strukturiranog dijaloga s mladima, koji se provodio od sredine 2017. do kraja 2018. godine, sudjelovalo je oko 2.500 mladih iz Republike Hrvatske, pri čemu je Republika Hrvatska zauzela visoko 4. mjesto među državama članicama Europske unije po uključenosti mladih.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 9. travnja 2019. godine donijelo je Odluku o osnivanju Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima. Zadaća nove Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima je osigurati participativni proces, organizaciju konzultacija s mladima te promociju Dijaloga u Republici Hrvatskoj kako bi preporuke i mišljenja mladih ljudi našle svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama od značenja za mlade.

Teme Dijaloga Europske unije s mladima predstavljaju se i analiziraju tijekom EU konferencija za mlade na kojima sudjeluju predstavnici mladih i predstavnici vlada država članica Europske unije kao donositelji odluka. Rezultati Dijaloga Europske unije s mladima također se uzimaju u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport.

Video o mladima u ruralnim sredinama 

Video o mladima u ruralnim sredinama snimljen je za potrebe EU konferencije za mlade, održane od 9. do 11. ožujka 2020. u Zagrebu, „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima – kako osigurati održivost ruralnih područja u zemljama Europske unije“.

Sami mladi prepoznali su tematiku jednakih mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima kao važnu, posvećujući joj jedan od ciljeva za mlade iz EU strategije – „Poticaj mladima iz ruralnih sredina“. Pitanje iseljavanja mladih, kao i ona vezana uz obrazovanje, zapošljavanje i osamostaljivanje mladih nadilazi nacionalni kontekst i zajednički je izazov brojnih zemalja EU-a.

Mladi u ruralnim i udaljenim područjima prepoznati su kao prioritet hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a zbog sve izraženije nejednakosti među mladima koji žive na selu i onih koji žive u gradovima.

 
 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iskoristilo je priliku predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije te je upravo mlade u ruralnim i udaljenim područjima prepoznalo kao prioritet hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a.
 
Uočivši probleme s kojim se susreću mladi u ruralnim područjima, definirani su sljedeći prioriteti:

  1. Mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima - pitanje iseljavanja mladih kao zajednički problem zemalja EU 
  2. Podizanje razine svijesti o sektoru mladih putem informiranja i jačanja resursa 
  3. Poticanje Dijaloga Europske unije / EU s mladima (rezultati VII. ciklusa)


U okviru predsjedanja održana je EU konferenciju za mlade „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima – Kako osigurati održivost ruralnih zajednica u EU?(9. – 11. ožujka 2020. godine) kao najvažniji događaj u području mladih. Trodnevna Konferencija bavila se aktualnim izazovima u području mladih u ruralnim i udaljenim područjima i osiguravanju jednakih uvjeta za kvalitetan život, a okupila je predstavnike mladih iz država članica Europske unije, domaće i međunarodne organizacije mladih i za mlade, istraživače i donositelje odluka u području mladih. 
 
Kao rezultat održanih radionica Konferencije, a u suradnji s istraživačima, oblikovano je sveobuhvatno Izvješće koje sadrži preporuke mladih donositeljima odluka te ujedno ciljeve i ishode VII. ciklusa Dijaloga EU s mladima temeljenog na Strategiji EU za mlade 2019. – 2027. godine.

Creating Opportunities for Youth - Outcomes report