Sastanci Radne skupine

1. sastanak Radne skupine
Održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

Sastanak je otvorila i vodila voditeljica Službe za mlade Valentina Cesar.

Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić zahvalila je članovima Radne skupine na odazivu te je istaknula kako je cilj izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih dodatno poticanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na osnivanje savjeta mladih, osiguravanje aktivnog i djelotvornog rada savjeta te poticanje angažmana mladih za sudjelovanjem u procesima donošenja odluka o pitanju mladih u lokalnom i regionalnom okruženju.

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potrebe i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti.

Postojeći Zakon o savjetima mladih uređuje osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Donošenjem izmjena i dopuna Zakona očekuje se poboljšanje statusa savjeta mladih kod predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i mladih u široj javnosti, kvalitetnija suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te poticanje većeg interesa mladih na sudjelovanje u savjetima mladih što će rezultirati povećanjem broja savjeta mladih na nacionalnoj razini, kao i olakšano djelovanje sukladno Zakonu. Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

Članovi Radne skupine na sastanku su usvojili Poslovnik o radu te su raspravljali o inicijalnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih.
2. sastanak Radne skupine
4. ožujka 2022. godine održan je drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.

Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić zahvalila je članovima Radne skupine na dosadašnjem doprinosu u pronalaženju normativnih rješenja za uočene nedostatne u provedbi Zakona o savjetima mladih.

Na sastanku se raspravljalo o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih, za koje je u velikom broju postignut konsenzus.

Izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih inicirane su s ciljem poticanja aktivnog uključivanje mladih u javni život na lokalnoj i regionalnoj razini i kvalitetnijeg djelovanja savjeta mladih te suradnje savjeta mladih i jedinica lokalne i područne samouprave.
3. sastanak Radne skupine
Dana 12. travnja 2022. godine održan je treći sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih.

Državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić zahvalila je članovima Radne skupine na svim konstruktivnim prijedlozima za izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o savjetima mladih, za koje vjeruje da će Zakonu dati dodanu vrijednost.

Na sastanku su usuglašeni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih za koje nije postignut konsenzus na prošlom sastanku Radne skupine.

Sve izmjene i dopune Zakona inicirane su s ciljem poticanja aktivnog uključivanja mladih u javni život na lokalnoj i regionalnoj razini i kvalitetnijeg djelovanja savjeta mladih te suradnje savjeta mladih i jedinica lokalne i područne samouprave.